Koerant Brief: Noord-Suid toernooi – speelveld uiters ongelyk

Brief wat vandag in Die Beeld en Die Burger koerante gepubliseer is:

Die tellings wat die Suidskole behaal by die Noord-Suid toernooi wat tans by Affies plaasvind vereis ernstige ondersoek. Ongekontroleerde uitsprake soos dat die Noordskole kwansuis swak is, en rugby verwaarloos dra nie gewig nie.

Die tendens dat die Suidskole op die oomblik oorheers is die norm. Wat is dus die veranderlike? Covid 19 het veroorsaak dat seuns vir soveel as twee jaar nie gespeel het nie. Vir alle skole was dit ‘n gegewe. Streng direktiewe van die Ministerie van Basiese Onderwys het ook oefeninge van kontaksport eers verbied, en daarna uiters streng gekontroleer, veral tov van kontak. Verdermeer het SARU ook as die bewaarder van rugby in SA heel gepas ‘n induksieprogram aan skole voorgeskryf om die seuns gaandeweg aan kontakvaardighede bloot te stel. Wat is nou die veranderlike wat die tendens dat die Noordskole reg deur die bank swaargekry het, komplimenteer en bevestig?

Die Suidskole is duidelik fikser, meer vaardig en beter gekondisioneer. Die Suidskole het in die inperkingstyd geoefen en lank voor die Noordskole kontak gedoen – sommige het selfs wedstryde gespeel .Hierdie is nie ‘n geheim nie en is ‘n bekende feit in rugbykringe. Die verskil in benadering hou verband met die geografiese ligging van die skole, interpretasie en moontlike verontagsaming van direktiewe en/of bloot die toepassing van dubbele standaarde.

Die verguising van die Noordskole se vlak van rugby en die tellings by die toernooi moet dus in perspektief beskou word. Skole in die Noorde het streng gehou by die protokolle en direktiewe. Van die seuns het eers enkele dae voor die toernooi proewe gespeel. Ons is immers in ‘n pandemie, maar dit wil voorkom of dit slegs noord van die Vaalrivier voorkom.

Ek lig my hoed vir elke skoolhoof, onderwyser, en afrigter in die noorde wat nou veroordeel word. Ek wil ook die seuns komplimenteer wat nou moet kompeteer teen ‘n oormag wat onregverdig beter toegerus is. Dit was ook opmerklik dat die Noordskole ten spyte van agterstande enduit veg en sportmangees wys. Dit is die aanduider dat die skole in tyd weer kragte sal wees in rugby. Die feit dat die skole gehou het by direktiewe gehou het, het waarskynlik baie lewens gespaar.

Rugbyliefhebbers wat regtig iets van die spel af weet sal wel die nodige oordeel aan die dag lê voor hulle snedige opmerkings maak. Skole in die Noorde sal weer opstaan want hulle het puik afrigters en is passievol oor rugby. Gelukkig is die Curriebeker en Superrugby Unlocked bekers in die Noorde veilig in Loftus se glaskas.

200 Comments

 1. Goeie berig! Geen twyfel dat die Noorde met elke wedstryd gaan verbeter.

  ReplyReply
 2. Dit is die grootste klomp strooi wat ek nou al in n lang tyd op die webbladsy gelees het.
  Een verskriklike wilde aanname om te beweer alle Suid spanne het Covid regulasies verontagsaam en geoefen in die grendeltydperk.

  Ek dink Noordvaal skole moet eerder hul praatwerk op die veld doen.

  Kom met feite asseblief die persoon van Garsfontein wat die brief geskryf het.

  ReplyReply
 3. @Strepie: Die brief maak vir my baie sin ,die skole met groot koshuise kon die seuns baie gemaklik in klein groepe opgedeel het vir gim werk ,en niks het die seuns gekeer om te gaan touchies speel op die velde nie ,kon selfs shadow drills gehardloop het in klein groepe sonder enige formele afrigting….dit is die voordeel van koshuise op jou skool terein he …en niks van dit is teen die shamdemic se drakoniese lockdown regulasies nie

  ReplyReply
 4. English Translation using Google
  The scores that the South Schools achieve at the North-South tournament that is currently taking place at Affies require serious investigation.
  Uncontrolled statements such as that the North Schools are supposedly weak, and rugby neglected do not carry weight. The trend that the South Schools are currently dominating is the norm. So what is the variable? Covid 19 caused boys not to play for as many as two years. For all schools it was a given.
  Strict directives from the Ministry of Basic Education also prohibited exercises of contact sports first, and then extremely strictly controlled, especially with regard to contact. Furthermore, as the custodian of rugby in SA, SARU has aptly prescribed an induction program to schools to gradually expose the boys to contact skills. What is now the variable that compliments and confirms the trend that the Northern Schools have suffered right through the bank?
  The Southern Schools are clearly fitter, more skilled and better conditioned. The Southern Schools practiced during the time of restriction and made contact long before the Northern Schools – some even played matches. This is not a secret and is a well-known fact in rugby circles. The difference in approach is related to the geographical location of the schools, interpretation and possible disregard of directives and / or simply the application of double standards.
  The contempt of the Northern Schools’ level of rugby and the scores at the tournament must therefore be seen in perspective. Schools in the North adhered strictly to the protocols and directives. Some of the boys only played trials a few days before the tournament. After all, we are in a pandemic, but it seems as if it only occurs north of the Vaal River.
  I lift my hat to every principal, teacher, and coach in the north who is now condemned. I also want to compliment the boys who now have to compete against a superior force that is unfairly better equipped. It was also noteworthy that the Northern Schools, despite backlogs, are fighting to the end and showing sportsmanship. This is the indicator that the schools will be strong in rugby again in time. The fact that the schools adhered to directives probably saved many lives.
  Rugby fans who really know something about the game will show the necessary judgment before making sarcastic remarks. Schools in the North will rise again because they have great coaches and are passionate about rugby. Fortunately, the Currie Cup and Superrugby Unlocked cups in the North are safe in Loftus’ glass case.

  ReplyReply
 5. @Strepie: @Smallies: Daar is baie lawaai in die berig, maar wat sin maak is dat die Suide fikser, meer vaardig en gekondisioneer is … dit gaan alles oor voorbereiding.

  Iewers gelees dat Oakdale en Paarl Gim bv.’n warmup gespeel het … klaar beter voorbereid.

  ReplyReply
 6. @AbsolutMenlo: Hoekom op dees aarde wil iemand so ‘baie lawaai maak’.
  Ek glo en vertrou dat elke skool in die land het Covid protokol nagekom.

  ReplyReply
 7. @Strepie: natuurlik het hulle ,hulle gaan nie hulle self in die voet skiet nie ,maar as jou gim en koshuis op die skoolgronde is en regulasies laat gims toe om oop te wees gaan jy mos baie dom wees as jy dit nie gebruik nie ,selde konsep met sport velde geen rrgulasie het gese jy mag nie hardloop op n sportveld nie ,en as die seuns uit eie inisiatief dit gedoen het sonder om in span verband te oefen is daar totaal niks daarmee fout nie,die verbod was op amptelike gereguleerde oefening in span verband.

  ReplyReply
 8. @Smallies: Die voorbeelde wat jy hierbo noem kon enige skool in die land dan toepas as jy die Covid reels so wil interpreteer. Ek is seker daarvan daar is heerlike strate in Pretoria waar die Noordvaal skole heeldag lank kan op en af hardloop.

  ReplyReply
 9. @Strepie: :lol: :lol: :lol: jy weet mos waar kom die meeste lawaai vandaan.

  Al wat ek sê moenie die Noorde afskryf nie hulle gaan net beter word.

  ReplyReply
 10. @Strepie: Kudos … Suide het beter voorberei en dit is die verskil.
  Vroeg seisoen ons gaan nog lekker rugby kyk hier in die Noorde en die res van die land se SBR ook volg … life is good, AGAIN!

  Moet nog net by die velde toegelaat word.

  ReplyReply
 11. @AbsolutMenlo: @Smallies: As Paarl Gim vir Garsfontein 42-15 gewen het, of Oakdale vir Affies 25-20 gewen het, sou ek 100% met die brief saamstem. Maar 84-0 en 46-21 vertel ‘n ander storie. Ek weet PRG se seuns het die heeltyd fiks gebly. NOOIT is enige Covid regulasies verontagsaam nie. Inteendeel, PRG se proewe moes uitgestel word, want WKOD het gesê geen wedstryde nie!! Warm-ups is gespeel teen ‘n buurskool en dis dit. Hoekom doen Grey College dan so goed? Die Vrystaat regulasies is ook baie streng!!

  ReplyReply
 12. Interessant berig. Wil my nie oor die trant uitlaat nie, maar wat ek wel kan bevestig is dat ‘n onderwys kollega uit die Paarl al tydens die eerste “lockdown” laat weet het dat die Paarl skole oefen strykdeur. Beslis ‘n gegewe dat skole in sekere provinsies fyner dopgehou is as ander. Nie die skole se skuld nie, dis die politiek. Impak daarvan op die eensydige tellings wat ons nou sien? Moet verseker ‘n rol speel.

  ReplyReply
 13. @AbsolutMenlo: Ek stem saam met jou, Menlo het klaar baie beter vertoon teen Grey as op Monnas se toernooi.

  Die potensiaal is beslis daar!

  ReplyReply
 14. @Smallies: Dit kan wees ja, maar by PRG is AB groep Sep 2020 gekies, en hulle het ‘n oefenprogram gekry. Elkeen het individueel geoefen. GEEN spanoefening was toegelaat tot Maart vanjaar nie.En dit was BAIE streng toegepas. Selfs in die koshuise.

  ReplyReply
 15. absolute suur druiwe

  garsfontein wannabee wat moan oor sy gekoopte spannetjie pak gevat het

  kaapse skole het individuele fiksheidsproramme vir spelers gehad en daaraan tyd spandeer

  die noorde kry nou al vir 15/20 jaar pak by die suide

  hou op moan en oefen harder

  ReplyReply
 16. @PRondersteuner: Maar PRG se Gim was oop toe dit kon oop maak …..en die seuns het toegang tot die sportvelde gehad….om op hulle eie te oefen ….Dis my punt,jy kan baie doen as jy n kern groep in jou koshuis het dis net makliker,Kom ons vat nou bv n skool wat nie koshuise het nie daai outjies moet nou by n gim uitkom ,hulle moet n veld he om op te oefen,en en en en ….

  ReplyReply
 17. Die man se berig sou veel meer gewig gedra het as hy nie totale snert begin kwytraak het nie. En daai stukkie oor die bekers teen die einde wys jou maar net die snedige stekie wat hy wou inkry…net jammer hy het nie opgelet dat meer as 50% van daai Bulls spelers uit die Suide of Vrystaat kom in elk geval nie!

  ReplyReply
 18. @VanniLaeveld: Jy moet jou onderwys kollega vra waar hy aan dit kom want daai stelling maak geen sin nie. Die skole en koshuise was almal gesluit gedurende 1ste lockdown en die kinders was by die huis.

  ReplyReply
 19. @Strepie: die suide se kallerhokke is bietjie vol, hulle het te veel kalfies,en dan kla julle as die uitskot kalfies draad kruip omdat die gras vir hom dalk groener is op die lang plaas….

  ReplyReply
 20. @smallies maar soos ek reeds genoem het iewers het al die Noord skole behalwe Marais Viljoen ook n koshuis en ook n gimnasium wat tans in die toernooi speel. So weereens was die speelveld gelyk

  ReplyReply
 21. @BoishaaiPa: net ter inligting daar is nie n eerste en tweede lockdown nie,ons is steeds in die drie weke flatten the curve lockdown wat nog nooit opgehef is nie …..maar laat ons maar my sienning van die shamdemic los ,ek het my voorgeneem om slegs rugby te praat die jaar

  ReplyReply
 22. Ek sit nou en dink. Dalk het die Suide se afrigters gedink dat rugby weer eendag sou begin en hulle het beplanning gedoen vir die DAG wat dit sou begin tydens 2020. Dalk het die Noorde se afrigters so bietjie tyd afgevat omdat daar nie nou n beker was om voor te speel nie. Hulle het darem nou weer tyd om voor te berei en soos @absolutMenlo se hulle sal weer lekker kompeterend wees in die Virsekerbeker

  ReplyReply
 23. @PRondersteuner: Wie beweer moet bewys daarom sê ek daar is baie lawaai in die berig.

  Van wat ek sien is dat die Suide beter voorbereid is met inagneming van die COVID regulasies en nie dat SBR in die Noorde nou eweskielik agteruit gaan nie … of sien jy geen potensiaal in die Noord spanne nie?

  ReplyReply
 24. @BoishaaiPa: Eerstehands. Hy hou skool daar. :) Darem seker voor die handliggend dat dit sou gebeur vandat die kinders weer toegelaat is by skole.

  ReplyReply
 25. @kantako: yes dit is so maar hoeveel seuns is in daardie koshuise 30 of dalk miskien 40,ek is die koshuise op die skoolgronde ,onthou Grey ,Boishaai ,Gim ,PRG en dan in n mindere mate Oakdale en Boland sit met koshuise van 200-400 seuns op die skool terein gewoonlik, so die toegang is baie makliker ,en kom ons wees eerlik ,en ek praat nou uit persoonlike ondervinding ,jy jippo n gim sessie sommer baie vinnig as jy alleen is ,maar as jou rooms vir jou se chom ons moet gaan gim ,trek jy kou tekkies aan en gaan

  ReplyReply
 26. Interessant dat sulke gerugte en berigte tydens ñ toernooi in die media sal verskyn, sou dieselfde berig verskyn het as die Noorde al die wedstryde gewen het?

  ReplyReply
 27. @PRondersteuner: Gim het ook vir elkeen ‘n program gestuur wat hul moes volg oor die af seisoen. Hierdie berig is suur druiwe. Alees wat gedoen is in terme van oefening ens is deur die WKOD goed gekeur en niks was buite die Covid protocol nie. Die oefening teen Oakdale was nie ‘n wedstryd nie en die hele ding moes deur die WKOD af geteken word. Hierdie berig is ‘n antuiging te die integriteitvan die skole in die Suide. Swak styl.

  ReplyReply
 28. Fully agree with the article. In addition, the poor North schools also had to play up north in the thin air, hard pitches and travel less than 50km. Uneven.

  ReplyReply
 29. Ai,ai Garsfontien, kan nie verstaan dat julle altyd jul bes doen om ongewild te wees nie.

  ReplyReply
 30. Ek dink raak tyd dat die skooltjie nie verder genooi word na enige feeste in SA! Defnetief in die Suide.Die mannietjie Retief moet sy feite regkry en sy aantuigings staaf. Hierdie grens aan laster, skoolhoofde se loopbane is in gedrang hier.
  Hulle Garsfontein moet minder tyd in hulle nuwe High Perfomance center spandeer, dit laat jou soos Michelin mannietjies lyk.
  Doen eerder skills en word fikser. Suur druiwe stel sy onvermoë nog net meer ten toon.

  ReplyReply
 31. Ek wonder hoe voel sy Skool Garsfontein oor die brief? In 2014 was hulle net so suur agv hulle verloor teen Nelspruit in die Beeld toefee.
  Geskiedenis herhaal hulle self,

  ReplyReply
 32. Hierdie hele storie is besonder tragies. In ‘n “shamdemic” waarin talle van ons familielede, vriende en kollegas verloor het, kom een ou verby en kry sy opinie gepubliseer in die koerant (en julle weet mos ‘n opinie is soos ‘n stukkie van jou anatomie – almal het een), en ons ruk ons kollektiewe stert in ‘n krul oor die voorbarigheid daarvan.

  Nee wat, manne, ignoreer die dwase van die lewe, laat die kinders speel ongeag die tellings, die belang daarvan en die redes daarvoor. More, oormore, tref die 3de vlaag ons en dan sit ons almal weer droëbek, so geniet die rugby al is “jou” span aan die ontvangkant daarvan.

  ReplyReply
 33. @tzavosky: Well said. I can still understand if he only referred to, eg, the Paarl schools from a geographical perspective. But all the schools from the south? And the irony is that Paarl has almost its whole first choice backline injured. So how good was that conditioning?

  ReplyReply
 34. @apple: Ek dink die perd besef hy was totaal die klits kwyt toe hy die artikel plaas, nie twee keer gedink nie en sodoende sy eie skool geweldige skade berokken.

  ReplyReply
 35. Die briefskrywer het duidelik in die hitte van die oomblik reageer op snedige aanmerkings wat hy êrens gelees het. Ek persoonlik het dit nêrens raakgelees nie. Dalk was hy in ‘n vurige debat met homself.

  Wat egter ‘n feit is, is dat verskillende provinsiale departemente van onderwys die riglyne van bo verskillend interpreteer het. Nie net met sport nie, maar met die hele pakket. Nie alle skole kon op dieselfde tyd begin oefen, of op dieselfde skaal begin oefen nie. Gaugeng se minister van onderwys is nie goedgesind teenoor die “rugbyskole” nie, en hulle word onder ‘n baie sterker vergrootglas dopgehou as wat elders die geval is.

  Die debat moet nie gaan of skole op verskillende tye kon begin oefen nie, dit is ‘n feit, maar wat die impak daarvan is op die uitslae wat ons tans sien.

  En glo my, ek het geen affiniteit vir die groot geld skole van Gauteng nie.

  ReplyReply
 36. @Smallies: Hy het my sy opinie sy skool se naam ordentlik deur die modder gesleep, en meer skade berokkend as wat hy werklik besef. Hy moes twee gedink het voordat hy iets publiseer.

  ReplyReply
 37. @Smallies: Jy bedoel soos die: enca.com/news/bodies-pile-covid-overwhelms-india ? Dis nog lank nie oor nie, my maat.

  ReplyReply
 38. Noorde is besig met n bietjie van n ‘come back’ vandag.
  Een wedstryd al gewen, voor nou in die Nellies wedstryd.

  ReplyReply
 39. @Strepie: Is ek verkeerd ? Of is dit genoem dat paarl gim alreeds n oefenwedstryd teen oakdale gewen het ? Wat was die datum van die wedstryd gewees?

  ReplyReply
 40. @Wondermaar: Oefeninge en wedstryde is TOTAAL verskillend van mekaar, so jy is verkeerd.
  Slegs oefeninge was toegelaat onder covid regulasies, dit is seker nie so moeilik om te verstaan nie.

  ReplyReply
 41. @tzavosky: nee ek bedoel soos in as jy gesond lewe fisks is en nie cormobiewatsegoeters het nie is daar nie n groot risiko nie ,as jy wel cormobidiwatsegoeters het en is oongesond hou jou maar eenkant, o ja en hou maar jou botteltjie bees juice byderhand al se die who anders,ek weet beslis dat die siekte dodelik is vir seker gedeeltes van die bevolking maar die hysteria en fearmongering is bietjie over the top….maar ja

  ReplyReply
 42. @Smallies: Wel hy lewer kommentaar oor die Suide skole en dis welbekend watter Suide skole is by Affies. Hy hoef nie by name te noem nie…And on another unrelated topic…Die WP span vir die naweek bestaan uit meer as 80% WP skole spelers, enige ander provinsiale span wat daai ratio het?..Sal interresant wees om dit te sien. Ook is daar 17 spelers uit net 4 skole…6 Paul Roos, 5 Boishaai, 3 Gim en 3 Grey.

  ReplyReply
 43. @Smallies: Die gim by die skool was oop, maar Covid regulasies het gegeld soos by enige ander gim. Markotter was gesluit vir alle leerders. Ek dink nie jy verstaan hoe streng die koshuis seuns dopgehou was nie.

  ReplyReply
 44. Schools like Durbanville , Stellenberg , Paarl Boys seemed to have benefitted from imports from the North who want to play another year of first team rugby. Not so sure they would have got the results they have without them.

  ReplyReply
 45. @BoishaaiPa: Ek wil voorspel dat Marcell die Stormers se kaptein gaan wees binne die volgende drie tot vier jaar,ek dink dis puik as n provinsie kan vashou aan sy spelers ,well done aan die wp ,nou moet hulle net van zelt marais ontslae raak hulle finansies uit sort en terug gaan Nuweland toe ,dan is hulle weer die big dog wat hulle eintlik moet wees en oor die ou briefie wat julle nou so warm onder die kiewe het ,gewoonlik as jy n klip in n bos gooi en n hond tjank dan is daar raak gegooi😂😂😂 en voor ek nou weer vir laster gedagvaar word dis diep tong in die kies ,julle ouens daar in die kaap is meestal eerbare mense met goeie waardes en normes…ek dink dis maar net emosie wat in die brief oorloop….

  ReplyReply
 46. @Strepie: @PRondersteuner: sooooooo die gim was oop en is op die skoolgronde met maklike toegang vir die seuns,baie makliker bv as n laaity wie se ma hom na werk 10km ver moet ry na n gim wat nie die nodige toeristing het om n rugby kondisionerings program te kan volg nie ….

  ReplyReply
 47. @Smallies: Van Zelt ontslae raak, is jy gek?! Die Minister gaan hulle ook nie sanksioneer soos wat hy met krieket gemaak het nie, want hulle man is in charge daar. En vergeet van Nuweland, hulle het hom verpand om skuldeisers te betaal..

  ReplyReply
 48. @Smallies: Presies wat sekere PRG seuns se ouers moes doen. ‘n Mens noem dit commitment!!! As jy bo wil uitkom, moet jy maar opoffer!! Dink jy al die 1ste of 2de span seuns is in die koshuis? Of o16, o15 en 14a? PRG se koshuise is maar klein.

  ReplyReply
 49. @PRondersteuner: maar due gim was oop ,meeste skoles se gyms het eers die jaar oop gemaak toe die magtiging gegee is dat die seuns kan begin oefen…..of was die gym laasjaar heel jaar toe?

  ReplyReply
 50. @tzavosky: hulle het regtig van bad Wakefield na worse gegaan met marais ,ek begin al jokes hier rond hoor van die unie se naam verander na OP 2.0 toe en dit onder stoere wp manne hier…ouens met seisoenkaartjies

  ReplyReply
 51. MMM, ek het ook dinge gehoor wat my laat wonder oor die heftige reaksie op Retief se brief.

  The gentlemen doth protest too much, methinks….

  ReplyReply
 52. @Smallies: Die skool se gim het oopgemaak toe aangekondig is dat gims mag oopmaak. Dink jy nou regtig PRG sal die Covid reels oortree soos dit hulle pas?

  ReplyReply
 53. Must be difficult for Grey – technically they are south, but then again, if that sneaky covid busting of Paarl Gym could be exposed, perhaps that loss will be removed from the record books. Like Donald Trump, the north never loses, they just get fewer points.

  ReplyReply
 54. @PRondersteuner: maar nie alle gims by skole kon toe oop maak nie ,dit is my punt,party skole het slegs klas gegee en dan was niemand op die skool toegelaat nie,dit was die geval by meeste skole

  ReplyReply
 55. @Jan Kriel: Pel julle het gewen fair en square niks om oor sleg te voel as jy teen een van die heel beste skole in die land verloor nie ,ek kan net die noorde se redenasie in terme van koshuise verstaan ,persoonlik pla dit my nie werklik baie nie want ek het nie regtig meer skin in die game nie….ek kan net albei kante van die toebroodjie sien

  ReplyReply
 56. @Smallies: Ja, hy is ‘n baie lekker speler, speel nou no6, maar is net so ‘n goeie haker. Wonder of Luther ook op die blog is, dink so. :lol:

  ReplyReply
 57. Ai ai… ek was meer as ‘n jaar laar op die blog, maar ek sien min tot geen het verander nie! Baie geluk Gim en Oakdale met julle wenne! Julle het uitstekende spanne! Boishaai lyk ook witwarm die jaar!

  Hierbo in Pretoria is ons eers toegelaat om kontak te maak en interne “chuckas” te speel die week van 12 April… Ons mag geensins teen enige iemand anders gespeel het voor 23 April nie. Dit het beslis ons voorbereiding beïnvloed. Dit is die kaarte wat gedeel was vir ons. Ons vat die pak op die ken en beweeg aan.

  Lekker aand en geniet die rugby more. Ons hoop maar die 3de golf tref nie weer nie!

  ReplyReply
 58. @Rugbyman: Net sekere skole vat die pak op die ken, ander skole lyk dit vir my weer baie meer na suur druiwe, baie suur druiwe.

  Ek betwyfel of die datums van kontak n 60 punte verskil teweë bring..

  Ek moet bieg, gister se vertonings van die Noordvaal spanne lyk al klaar beter..

  ReplyReply
 59. @Rugbyman: wat is jou gevoel oor die brief? Het die Skool, SBL en dan die belangrikste vir my die hoofborg dit goedgekeur. Ek dink as borg kan jy bietjie in die oë wees na dit? Indien hulle gemaklik is met die ongestaafde aantuiging 👍👍👍

  ReplyReply
 60. @Arend:Ek sukkel om te sien of die brief aan ‘n spesifieke skool gekoppel kan word. Of wat lees ek mis?

  ReplyReply
 61. @VanniLaeveld: Lyk my die perd vat sommer al die Suidvaal skole aan.
  Ek sukkel weer om uit die berig agter te kom waar hy aan sy feite kom, of lees ek iets mis?

  ReplyReply
 62. @Strepie: Lyk my nie jy het my post mooi gelees nie… soos ek duidelik gesê het ons vat hom op die ken! Die 3 spanne wat ek genoem het, het voorwaar uitstekende spanne… feit bly staan dat ons hierbo eers toegelaat was om teen enige iemand anders te speel in chuckas, oefening noem dit wat jy wil op 23 April. Dit was BAIE streng gepolisieer. Sover my kennis strek (help my asseblief as ek verkeerd is) het daar skole suid vd Vaal reeds voor dit (voor 23 April) geoefen teen ander skole. Ons gebruik dit nie as verskoning nie, maar dit het beslis ‘n impak gehad op ons voorbereiding (ek verwys na die feit dat ons eers teen ander skole op 23 April kon speel). Ek vat niks weg van Gim en Oakdale nie! Dis top spanne, wat baie goed afgerig is en baie goeie rugby speel. Ons maak geen verskonings nie, ons moet en sal beter word. Dit is wat dit is. Soos ek sê, geniet die rugby en sterkte vir die seisoen. Boishaai lyk BAIE goed die jaar!

  ReplyReply
 63. Julle het goed vertoon gisteraand, julle 9 veral.
  Boishaai sukkel geweldig met beserings, veral agter, ons speel maar met wat ons het.

  ReplyReply
 64. @Strepie: Ja ons is trots op die seuns, hulle het goed gedoen. Ons sal verseker nie gaan lê nie!

  As julle beserings het, eis ek om te dink hoe julle op vol sterkte lyk…

  ReplyReply
 65. Very interesting article!
  What concerns me is that some schools went against the country’s legislation and participated in contact training. As if they don’tcare about the spreading of the virus and more than 50 000 deaths.
  And then the denial on this blog that the contact practise matches did not happen following earlier reports that it indeed happened.
  Is winning really so important that you are willing to put innocent people’s lives in danger?

  ReplyReply
 66. As far as i know, all schools in SA followed the strict lock down covid protocols.

  ReplyReply
 67. @Chronicle: “denial on the blog that the contact matches did not happen” – double negative. or are you denying that?

  ReplyReply
 68. Manne, almal praat om die feite.

  Duppie het nou die feite neergele van die omstandighede vir die Noordvaal skole.

  Wanneer het die Kaapse skole proewe gespeel?

  Het daar oefenwedstryde teen ander skole plaasgevind?

  Indien wel wanneer het dit plaasgevind?

  En dan subjektief gesien wat dink julle was die rede vir die Suide spanne se beter kondisionering, fiksheid, gemak met kontak en akkuraatheid van basiese vaardighede? As die speelveld nou heeltemal gelyk was.

  ReplyReply
 69. @rugbyman klink maar vir my baie of julle hom nie EINTLIK op die ken wil vat nie, jy se julle kon eers op 23 April teen enige ander skool speel maar op 14 April kondig julle breebors op julle fb blad aan dat julle nou die RUGBYFABRIEK van SA en Oorsee is, en spog met 30 professionele spelers in die laaste 10 jaar, nee kyk met die nuwe hpc wat julle bou saam die huidige rugbyfabriek wat julle reeds bestuur sou n week seker nie n groot verskil gemaak het nie, verseker nie n 80 punt verskil nie, ek onthou so rondom 2010 het julle n groot pakslae (ek dink 100) gevat teen Waterkloof, daar besluit om toe die Kaap leeg te koop vir julle fabriek en n paar goeie seisoene gehad, soveel so dat julle in 2019 n briljante 5 seuns in SA skole spanne gehad het, maar weer in die Virsekerbeker uitspele was daardie 5 seuns nie beskikbaar nie en toe julle met die buurt se seuns moes speel het julle verloor in die halffinaal. Lyk my hier gat ons weer, round 2 vir die rugbyfabriek want verlede jaar weens Covid kon julle nie mooi werf by die Kaap nie.

  Eg Jansen speel baie goeie rugby, hulle het top afrigters en dis duidelik dat die afrigters nog aktief besig was om ten minste rugby te dink tydens die pandemie. Ek se weer of die Suid skole skuldig is van n week vroeer speel of nie, hulle afrigters het beslis beplan dat die covid eendag sal verby gaan en rugby weer gespeel sal word
  Krediet aan ons Suide afrigters.

  Ook die bepalings is net so oorgedra van 2020 na 2021, en die organiseerders het nie gaan kyk na die sterkte in die ouderdomme wat nou bo speel nie. Dalk kon hulle so bietjie verander, ek probeer nou dink of dit die Noorde so bietjie kon help 🤔🤔🤔…..

  ReplyReply
 70. @kantako: Jys nuut hier sien ek, welkom… Kaap leeg koop en so aan storietjie is rerig al hier uitgebak jaaaaaaaare gelede… daarom gaan ek my nou nie verwerdig om daarop of enige van jou ander interessante uitlatings te reageer nie… watter deel van my post het jy nie verstaan nie? Gim, Oakdale en Boishaai het uitstekende spanne… Maar julle anonieme leunstoel manne weet mos altyd die heel beste… die kundigheid vanself… Lekker saterdag aand ou maat! Geniet hom!

  ReplyReply
 71. @Chronicle: Who played practise matches? I don’t know of any practise matches (chukkas) against other schools before they were allowed to. PRG had to cancel their trials, because the education dept said they were not allowed to. Stop accusing other schools if you have no proof!!

  ReplyReply
 72. @Rainier: PRG wou 25/3 proewe speel, maar is gekeer deur WKOD. Proewe is toe gespeel 1ste 2 weke van April. Chukkas is teen buurskool gespeel op 16 April. Eerste wedstryd 23 April. Alles is gedoen met die toestemming van Dept van Onderwys. Nie WKOD nie, maar deur DIE Dept van Onderwys. Dink julle regtig skole soos Paarl Gim, HJS Paarl, PRG, Stellenberg, Oakdale, ens sal teen die Covid reëls gaan. Die seuns het almal oefenprogramme gekry en hul fiksheid is individueel getoets. Die seuns wil 1ste span speel en het gewerk daarvoor. Hoekom moet daar nou altyd swak verloorders wees wat vingers wys?

  ReplyReply
 73. Hierdie brief klink vir my baie of dit deur dieselfde persoon geskryf is wat 2019 met groot fanfare aangekondig het dat sy seun die beste 10 in SA is!!!

  ReplyReply
 74. @apple: I see you are back. Grammar was never a strength of mine. So, are you also a denialer or is it a denyalist?
  It seems as if grammar is more important to you than the lives of other people.
  Shame on you! Sies man.

  ReplyReply
 75. @PRondersteuner: By die skole waar rugby ‘n belangrike rol speel, is proewe nie regtig nodig nie, die seuns kom meestal van 0/14 af in die skool aan en die afrigters ken hulle. Dit is bloot ‘n kwessie om hulle te laat saam speel. Indien dieselfde afrigtingsstrukture deur al die ouderdomsgroepe geld, is dit maklik om ‘n span te laat “gell”. Wanneer jy dan begin speel val dinge baie beter en gouer in plek.

  ReplyReply
 76. @PRondersteuner: Dan moet die vraag seker gevra word hoekom ondersteuners van Kaapse skole met so min grasie kan wen? Van die uitlatings op FB was skokkend.

  En jy bevestig maar net wat Rugbyman gese het, die skole het teen mekaar geoefen voor 23 April.

  En nou kom die Kaap leeg koop stories weer vorendag – die een snaar gitaar…

  ReplyReply
 77. Affies sal seker eers weer oor 2 jaar kan saampraat wanneer hulle juniors wat blootgestel is aan die nuwe strukture sal deurkom. Oo die stadium speel hulle glad nie onder ‘n kombers nie en is daar baie individuele spel.
  Garsies,Menlo en Kloof is die Pretoria spanne om dop te hou die jaar.

  ReplyReply
 78. garsfontein- Wannabees

  geskeerde hare etc

  kan nie rugbykultuur kooop nie

  ReplyReply
 79. @Rainier: Die reaksie van die Kaapse manne is op die brief. Agressie word met agressie beantwoord!! Moenie moeilikheid soek en dan soos ‘n hondjie tjank nie.

  ReplyReply
 80. @Rainier: Die skole het teen mekaar geoefen, want hulle het toestemming gehad van Dept Onderwys. Hoekom het die Noorde se skole dit nie gedoen nie?

  ReplyReply
 81. @boerboel: ek stem! Hulle onvermoë is ontbloot. Nou seker nog ‘n gim bou. Dit is mos die norm, onthou hulle deel dit op alle vlakke. Michelin mannetjies is seker die antw.

  ReplyReply
 82. @Arend: Sjoe… neerhalend is nie die woord nie! Ons het laaaaaaaaankal ‘n gym. Ons het ‘n nuwe een gebou nader aan die sport fasiliteite en die ou gym word ‘n kultuur sentrum. Dis vir my ongelooflik hoe jy neerkyk op ander. Duidelik ‘n man van inbors, ‘n voorbeeld vir ander. Doen so voort!

  ReplyReply
 83. @PRondersteuner: Man, kan ek jou sê hoe graag ons wou… Ons was nie toegelaat nie om een of ander rede! Dis so maklik soos dit. Die Gauteng Departement het dit gekeer. As dit vir julle toegelaat was is dit reg so. Die punt is net ons mag dit nie gedoen het nie. Dis nou water onder die brug. Ek vermoed die skrywer vd berig het maar net gatvol geraak om te hoor hoe julle manne vd suide op Facebook en ander platvorms te kere gegaan het oor rugby in die noorde. Hy wou net ‘n ander perspektief op dit plaas en dis in my opinie uit verband uit geruk.

  Daar is baie faktore wat aanleiding gee tot die gaping op hierdie stadium. Dis ongelukkig so, en dis my opinie, dat passie vir rugby in die noorde nie meer is wat dit 10 tot 15 jaar terug was nie, veral op laerskool vlak. Goeie onderwysers wat afrig op laerskool vlak raak al hoe minder en sodoende die seuns wat speel ook. Ek het baie jare gelede laerskool rugby afgerig en ek verseker jou die kwaliteit en kwantiteit vd spelers het afgeneem. Presies waarom is moeilik on te bepaal. Seuns hokkie het nogal groot geword in spesifiek Pretoria. Baie families het Kaap toe gemigreer. Ek het laas maand ‘n stat gehoor dat meer as 10000 gesinne die laaste 5 jaar Kaap toe getrek het. Dalk speel dit ook ‘n rol, ek weet nie. Ons sal moet planne maak hierbo om die game om te draai. Dalk is dit net hierdie een jaar en volgende jaar gaan dit weer beter. Ons hoop maar so. Ek verseker jou ons coach dat ons bars en hier is baie goeie coaches hierbo. Ek hoop ek het bietjie lig op die saak gewerp. My opinie is net my eie net vir die rekord…

  ReplyReply
 84. @Rugbyman: Ek dink nie die brief is uit verband geruk nie. Gaan lees weer. Daar is blatant gesê dat die Suide se skole die Covid reëls verontagsaam het. Watter bewyse het die ou of vrou? Selfs met somersport moes daar wedstryde gekanselleer word, want die Dept Onderwys se briewe was verkeerd geinterpreteer. Niks maak my meer de hel in as ek valslik beskuldig word nie!!

  Sterkte met alles daarbo. Dis eintlik skokkend hoe sekere laerskole hul bes probeer om kompeterend te wees, maar ander stel net nie belang nie. Miskien moet julle ‘n “Super League” begin!! Moet net nie Real Madrid se president gaan vra hoe om dit te doen nie!!

  ReplyReply
 85. @Chronicle: My pleasure – I though that you had your education in the old country, but seems I was wrong. As you probably saw today in the news, one of the best defences against the virus is exercise and being fit rather than looking at a playstation screen. So you could argue that the extra week – if that was the case – actually, was life saving. Back to the topic, I may be wrong, but did the Northern school in 2019 and before then not start their rugby season at the start of March whilst most of the Cape first finished their summer sport and usually started a week or two later. Can’t remember that being an issue then?

  ReplyReply
 86. @PRondersteuner: Die brief was in reaksie op die neerhalende kommentaar van Kaapse ondersteuners.

  Die brief moes moontlik nie in die hitte van die oomblik gestuur gewees het nie, maar as jou skool en afrigters en kinders sleg gesê word kan mens dit nie net vat nie.

  Die brief was ‘n reaksie, nie ‘n aksie nie.

  ReplyReply
 87. @PRondersteuner: Ek ken jou nie maar het baie respek gekry vir hoe jy die situasie hanteer het. Ek het gewonder wat jy sou sê en jy het die pak soos ‘n man gevat. Jy maak baie goeie punte oor die redes vir die swak vertoning van die Noorde. My broer het eers gister na die Gim vs Garsfontein wedstryd gekyk en het my aandag daarop gevestig dat met een min oor voor rustyd was die telling net 14-0. As ek reg onthou was ruatyd telling 21-0. Garsfontein het omtrent 50 punte in laaste 25 min “gelek”. Dit wil dus voel asof kondisionering ‘n groot rol gespeel het. Dink dieselfde patroon het uitgespeel teen Oakdale?

  ReplyReply
 88. Brief was dalk in die hitte van die oomblik geskryf, maar tog, is dit goedgekeur deur skool en borge, of het die publisering hiervan deur die krake geval?
  Dit los n wrang smaak in die Suidvaal se monde.

  ReplyReply
 89. Wie speel teen wie by Wildeklawer later vanjaar, dit sal wel baie beter konteks gee en ek glo en weet dat Noordval weer uit die diep gat sal opstaan. Dit is broodnodig vir die welstand van ons skolerugby.

  ReplyReply
 90. @Strepie: Jys reg… maar die amptelike brief van SARU wat op 1 April uitgestuur was het aangedui dat mens mag chuckas speel wat kan tel as proewe… volgens daardie brief kon jy eers teen ander skole deelneem op 23 April. Dit was dan seker maar ‘n grys area vir julle of die chuckas teen ander skole gespeel mag word. Vir ons is gesê nee… slegs intern… Ons is gereguleer deur die amptelike skrywe van SARU en die dept van onderwys. Help my reg as ek verkeerd is asb, het van die skole in die Kaap voor 23 April chuckas teen ander skole gespeel of nie? Dis ‘n eenvoudige vraag.

  Groete

  ReplyReply
 91. Ek het geen idee nie, jy sal die onderskeie skole moet kontak om dit te bevestig,
  Ek kan net dink dat hulle het as ek so na die tellings 8-O kyk.

  ReplyReply
 92. @Strepie: Ek sien geen nodigheid om enige skole to kontak nie. Was net ‘n vraag oor chuckas teen ander skole voor 23 April. Ek het soos die skrywer vd brief ook verstaan dat dit wel gebeur het. Dit is wat dit is, soos ek sê seker maar ‘n grys area gewees in die SARU brief. Lekker rusdag daar in die Kaap vir jou en die gesin.

  ReplyReply
 93. @Rugbyman: Die brief wat ek gesien het, was uitgestuur deur SASRA en Dept Onderwys. Daarin word gesê dat kontak oefening en wedstryde mag plaasvind. Amptelike wedstryde vanaf 23 April. Is oefening (chukkas) teen ander skole amptelike wedstryde? Amptelike toestemming is deur beide skole gevra VOOR die wedstryde. Ek wil ook net noem dat nie een van die skole se o19 a of b deel was van die oefeninge nie.

  ReplyReply
 94. :wink: @Strepie: Die brief van SARU:

  Dear Sir/Madam

  Return to rugby 2021.

  It is with great relief that schools have received permission to return to sport. This news was
  published in the Government gazette number 44339 on 27 March 2021. The permission is
  granted with the proviso that the Covid safety measures are strictly adhered to, as published
  in the gazette.
  SARU have released a media statement today about the return to play, as the custodians of
  rugby in South Africa. It is attached for your information. Inter school rugby games may
  resume on Friday 23 April 2021. It has also been agreed that after the first two weeks of
  contact training have been completed, schools may introduce chukkas into their practice
  sessions, which may be used as school trials.
  SASRA support the return to play policy issued by SARU as the safe return to play for our
  players is a priority.
  The Secretary will send out a link for a very important survey. PLEASE ensure that every
  rugby playing school fills out the form. It is very user friendly and should not take more than
  15 minutes to complete.
  As a reminder:
   The U16 Grant Khomo week will take place in the Eastern Province from
  11 July 2021 to 16 July 2021.
   The U18 Craven Week will take place in Gauteng from 18 July 2021 to 24 July 2021.
   U18 International Series featuring the SA Schools are still part of the planning for the
  2021 calendar. Games will take place on Friday 20th, Tuesday 24th and Saturday 28th
  August 2021.
  Keep safe and enjoy the Easter weekend!
  Yours sincerely

  As WKOD toestemming gegee het is dit seker so… hierbo was ons onderhewig aan die brief en die GED se reels. Dis mys insiens nou water onder die brug. Wou maar net die brief met jou deel. Ek gecopy en paste vanaf die .pdf dokument.

  Soos my vroeer post duidelik gesê het bied ons dit nie as verskoning aan nie. Daar is BAIE ander bydraende faktore ook. Ek glo die skole en afrigters in die Noorde sal hard werk om weer op te vang. Hopelik gaan dit volgende keer beter en kan ons beter teenstand bied. Ek wil net bevestig dat wat ek hier skryf my eie opinie is en nie noodwendig die van die skool nie.

  ReplyReply
 95. @Rugbyman: From an interpretational perspective the question appears whether chuckkas could include chuckkas against other schools, or whether it should only have been against the second team for example. What I can confirm at the schools in the south, any chuckka against the second team is most of the time more intense than against another school for obvious reasons, they are playing for places. But the argument thus is that the difference in practicing against your second team rather than, eg, a single chukka against your neighbour is equal to 80 points according to the writer of the letter (appreciate you are less definitive). Does of course not explain the performance of the second teams, because I assume playing a chukka against your first team is more intense than playing a second team of another school.

  ReplyReply
 96. Dit blyk die suidvaal skole het beter op hul voete gedink en nie ‘stampkar rugby’ gespeel nie :-o

  ReplyReply
 97. @Rugbyman: pers is vol van julle bulle! Geld maak nie altyd reg wat krom is, wanneer ontwikkel julle bietjie eie talent?

  ReplyReply
 98. Daar is ‘n paar skole in die land wat nooit hulle wedstryde uitsoek nie. Hulle speel enige iemand sonder voorbehoud of verskonings.

  ReplyReply
 99. @Murrayfield: ek stem saam, julle is nooit bang nie. Jy is ‘n te diep rugbyman om weg te hardloop. Dit bestaan nie by jou!👏👏👏👏👏

  ReplyReply
 100. @Arend: Dis bietjie ryk komende van ‘n Outeniqua ondersteuner.

  Hoeveel Oakdale seuns is nuut in julle eerste span?

  Hoeveel Oos-Kaap seuns speel deesdae daar by julle oor die ouderdomsgroepe?

  Mense in glashuise moet nie klippe gooi nie.

  ReplyReply
 101. @Rainier: jy in die glaskas kan mos alles vir my vertel wat hier aangaan! Kom ek wag! Onthou moet nie duimsuig, gee feite!
  Duidelik is jy ‘n redelikke ingeligte. Gooi kole!!!!!!!!

  ReplyReply
 102. @Rainier: ek sien jy noem jou vriend hierbo Duppie, hy het nou die feite neergelê. Jy kan sommer vir Duppie bel as jy vashaak om my te voorsien met die inligting rakende jou glaskas vraag! :lol:

  ReplyReply
 103. @Rainier: jy maak aantuigings! Put your money where your mouth is! Ek wag dat jy my sê! Of bel jy Duppie? Jy weet mos wat hier aangaan!

  ReplyReply
 104. @Strepie: Ek het 2 vrae gevra. Nie te tegnies nie.

  Die ironie is dat ek waardeer dat daar Oos-Kaap kinders op beurse is in Outeniqua, dis ‘n wonderlike skool met baie geleenthede.

  Maar arende in glashuise…

  :)

  ReplyReply
 105. @Rainier: noem nie name! Jy weet mos meer as ek wie is waar en op beurse! Of moet jy Duppie bel daar in die Noorde, jy het jouself blootgestel deur name te noem.
  Vind by hom uit dan vertel jy ek en strepie wie is in daai skool en met wat se beurse? Begin sommer by O/19 dan werk jy hom vir ons deur! @Strepie kom ons wag en kyk! :wink:

  ReplyReply
 106. @Arend: Nou is jy onsamehangend.

  Dis jammer as ondersteuners ‘n skool se naam gat maak op sosiale media.

  ReplyReply
 107. @Rainier: jy sien ‘n avatar vaakseuntjie. Jy moet jou gewis eers van feite alvorens jy uitsprake maak! NOEM DIE NAME! JY MAAK AANTUIGINGS ONGESTAAF! Ek weet nie wie en wat daar is nie? Jy het my nuuskierig! Begin by 0/19 dan vat jy hom deur na 0/14! Jy het dit begin, so maak dit klaar! Jy hoef nie die Marlow kinders te noem, of sê! Hoor sommer ook by Duppie, julle is mos hand op die blaas! :lol:

  ReplyReply
 108. @arend ek het seker nou n paar goed gemis en is te lui om alles te lees maar dit klink baie interessant. Wie is Duppie, en watse kinders het hy van watse skool na watse skool gevat?
  Wag ek kry solank die popcorn reg…

  ReplyReply
 109. @Arend: Dis ok, hou jouself maar dom.

  Ek het geen probleem met beurse nie, maar jou stelling van “ontwikkel bietjie eie talent” is bietjie dik vir ‘n daalder.

  Wat eintlik vreemd is, want tussen die /13 spanne van Punt, Hartenbos, George Suid en Outeniqua self behoort julle elke jaar ‘n bul span van eie talent bymekaar te kan maak.

  ReplyReply
 110. Hierdie is baie beslis n paar dinge wat reggestel moet word en ons almal wag op antwoorde en FEITE.

  ReplyReply
 111. @Arend: Lekker agresief met jou hoof letters en uit roep tekens.Wats fout?Bedaar ou Bees.So van name gepraat,noem joune hier asook jou verwantskap met die kwaggas.Rainier en Rugbyman(jou Duppie noem hier is uiters on gevraagd) kruip nie agter avatars weg nie.Jy lyk vir my skiet jou pyle agter jou avatar uit.

  Garsies en Kwaggas bekend vir uitstekende games by NS wat stadig besig is om na n dekade toe te beweeg.Fokus liewers daar op.

  ReplyReply
 112. @Jan Kriel: Geluk met julle uitslae by NS.Ek sou liewers n tippe game wou sien Soos in ’16 tussen die 2 spanne.Soos toets rugby waar jy die spanning kon sny met n mes,vol drama…enigste wenner op die aand was rugby..

  ReplyReply
 113. @Grizzly: hierdie scenario het presies uitgespeel sos ek dit 2.3 jaar terug voordpel het

  kannie rugbykultuur koop nie-speel rugby met n chip op hulle skouers-onthou spesifiek een vvorval waar garsie o16 afrigter op die opposie span geskree en gevloek het

  die jeanbroekie en gedaaide blonde hare ouers dra ook nie by nie-sal mettertyd weer terug skuif b liga toe en knders v die kaap sal na die plaaslikerugbyskole toe gaan soos dit hoort

  ReplyReply
 114. @boerboel: Jys ‘n joke man! Blerrie arrogante grootkop… Elke hond kry sy dag! Sies man! Ek kry jou amper jammer dat jou lewe net uit uit ‘n ou skooltjie bestaan! Lees bietjie jou eie posts en sien hou jy neerkyk op ander! Jys duidelik beter as ons almal… siestog… onthou net altyd… uit stof is jy gemaak, en stof sal jy weer word, of jy nou uit die skatryk wynlande uit kom en of jy soos ons armgat gautengers is…

  Verder het ek niks vir jou te sê nie!

  ReplyReply
 115. @Wonder: weet nie hoeveel is 0/19. Julle is mos die meesters met 0/19’s! Virseker beker boul julle mos middelpenne agv jou vraag! :lol:

  ReplyReply
 116. @Grizzly: waar is julle feite met julle name se gat maak! Geen skolerugby 2020 so julle kon nie weer fix! 0/19 en 0/18. Ou kalante! Die wat julle 56 in die Bulle se 0/20 groep het. Hoe kry julle dit reg dat die een so goed gekondisioneer is? Ek wonder of hy so by julle aangekom het?

  ReplyReply
 117. @Arend: Sit neer die papsak as jy blog.Hemel jys onsaamehangend.Se wat jy wil se,se dit straight.As ek moet wed sal ek se jys naby Kwaggas rugby,vandaar wat jy vir Duppie ken.Ontmoet op NS.Kwaggas sal een van my favourite spanne bly ten spyte van jou suurgatgeid oor jul rekord teen Garsies.Sien daar se ek jou straight.

  ReplyReply
 118. @Grizzly: stem jy saam met Retief se brief?Die papsak wat jy seker na verwys sit seker tussen jou ore! Interessante aantuigings.

  ReplyReply
 119. @Arend: 100% vir jou anoniem! Jys reg, eks nederig, was nog altyd en sal altyd wees… die game oor baie jare het my nederigheid geleer… eks onseker presies waar ek jou tenagekom het? Anyway, dit is wat dit is… lekker aand en geniet jou rugby.

  ReplyReply
 120. @Rugbyman: I have always respected your comments on this site. And good on you for wanting to build a rugby program of excellence at Garsfontein. I suspect that some of the wider Pretoria community may be less rugby and more ranking obsessed as the letter indicated, but all families have all sorts.

  ReplyReply
 121. @apple: The letter had less to do with rankings and more to do with the utterly disrespectful comments made about schools, players and coaches.

  I do not agree with the letter, but understand why it was written.

  ReplyReply
 122. @Arend: Wat die brief aanbetref die volgende.Kom ons vat NS se laaste toernooi in ’19 voor die pandemie.

  Noord Vs Kaapse skole 11 gespeel 5 elk met 1 wat gelyk is.Garsies wat die Jaar as nr 1 Noord skool afsluit kry nie kans teen Gim of HJS nie.Gaan kyk Garsies se telling teen Helppies wat gedraw het met Boishaai.

  Julle verloor beide teen ons en Affies met n Baie Klein margin.Later in die seisoen toe julle dit teen die ander groot kanonne ook doen het ek n post daaroor geskryf en gese julle het so iets Soos 5 games met minder as 5 punte verloor teen top 10.Julle was bitter unlucky en met die hop van die bal die kant toe kon julle maklik top 3 gewees het.

  Skielik die volgende toernooi na die pandemie kry ons krieket tellings teen ons.Enige realis sal besef dat daar duidelik redes moet wees Anders as die Noord se rugby is in sy maai in.As dit oor n tydperk van se 3 Jaar gebeur en die norm raak by all means.

  Ek weet nie hoe feitlik reg die brief is nie.My gut se baie na naby.Ek dink Verder het die Noord skole nie gedink daar gaan sport die Jaar wees nie.Ek dink hulle was verras en verbaas.

  Miskien Moes hulle die toernooi gecancel het maar dis nou water onder die brug.

  Die 84 maak seer,ek kan nie lieg nie.Dis net vir my verbasend hoe almal nou op die bandwagon spring om te verguis. Hierdie week met n sport organiseerder gepraat en nog n Pta skool is rugby koebaai omdat daar geen belangstelling is nie.Dis iets wat uit sterf in die Noord.

  Dis hoekom dit moeilik is vir my om te verstaan waarom Garsfontein wat die teenoorgestelde probeer doen so gekryisig word.Ware SBR fans Soos Apple is dun gesaai.

  Garsies sal terug wees.Die mense betrokke daar is passievol en relentless.So ook Monnas,Helpies,Menlo,Affies en Kloof.

  ReplyReply
 123. :-P @boerboel: Why are you not congratulating Grey for a great massacre.
  You should change your name to
  @Greywannabe. But on the other hand, Grey supporters will kick you out. You don’t fit their supporter profile. So, rather stay a dog!!!

  ReplyReply

Leave a Reply